Главная - Шкільна служба розв'язання конфліктів


   Протягом трьох років в гімназії працює шкільна служба розв’язання конфліктів “Довіра”. До складу служби входять учні (медіатори) 11Б класу – Семенов Андрій, Ніколюк Олег, Прохач Олександра, Сіденко Юлія ; координатор: Гурська Ольга Олександрівна – практичний психолог .
     Конфлікт - реальні або такі, що видаються реальними, протиріччя між двома або більше особами (як фізичними, так і юридичними);
   Медіатор - фізична особа, яка виступає незалежним посередником у позасудовому врегулюванні сторонами конфлікту (спору), що виник між ними, в порядку, передбаченому цим Законом;
   Медіація - процедура позасудового вирішення конфліктів (спорів) їх сторонами на засадах добровільності, самовизначення і рівності сторін, конфіденційності, незалежності та неупередженості із залученням медіатора, що спрямована на самостійне досягнення сторонами рішень щодо позасудового врегулювання конфлікту (спору) в порядку, передбаченому цим Законом;
         Сторони медіації мають право:
1. бути поінформованими про суть медіації та наслідки її проведення;
2. обирати одного або декількох медіаторів;
3. за взаємною згодою залучати до процесу медіації представників, експертів, спеціалістів, фахівців, інших осіб на умовах дотримання ними принципу конфіденційності медіації, якщо інше не погоджено сторонами;
4. користуватися послугами перекладача;
5. відмовитися від участі у медіації на будь-якому етапі її проведення до укладення угоди про результати медіації;
6. користуватися іншими правами, наданими сторонам медіації чинним законодавством України та договором про проведення медіації.
         Сторони медіації зобов'язані:
1. співпрацювати з медіатором та не перешкоджати проведенню медіації у строки та в порядку, встановленому цим Законом та договором про проведення медіації;
2. добровільно виконувати угоду про результати медіації, укладену за результатами медіації;
3. поважати честь і гідність інших учасників медіації;
4. дотримуватися чинного законодавства України, а також інших зобов'язань, взятих на себе договором про проведення медіації.
 


Видавець:


Рада гімназистів ФМГ №17 м. Вінниці

Інтернет-підримка:


Вінницький міський центр дистанційної освіти